Spoločnosť vykonáva poradenstvo, konzultačnú činnosť, štúdie prevádzkovateľom energetických zariadení.
Cieľom je zmapovanie technického a morálneho stavu tepelných zariadení s vykonaním potrebných meraní a skúšok.
Poradíme po stránke odbornej, ako aj ekonomickej náročnosti pre nevyhnutné opravy, rekonštrukcie, alebo výmeny opotrebovaných, dožitých zariadení.

ISENG – MONT, s.r.o. v rámci konzultačných a projekčných činností ponúka a zabezpečuje:

  • technicko-ekonomické analýzy pripravovanej investície,
  • konzultácie a poradenstvo vo fáze prípravy obchodného prípadu,
  • konzultácie a poradenstvo vo fáze prípravy zmlúv,
  • konzultácie a poradenstvo vo fáze realizácie zmluvy, t. j. od podpisu zmluvy až po odovzdanie diela zákazníkom.

Energetické audity súčasného stavu tepelných hospodárstiev sú zamerané na:

  • vyčíslenie možných úspor na palive a energií,
  • vyčíslenie nákladov spojených s výrobou a distribúciou tepla,
  • návrh potrebných technických opatrení pre získanie požadovaných úspor s prepočtom návratnosti investícií.

Projekty pre stavebné konanie a realizačné projekty (projekty pre stavebné objekty v náväznosti na energetiku alebo oceľové nosné konštrukcie, projektovanie technologických súborov, rozvodov plynu a plynovodov, merania e regulácie, systémov riadenia a kontroly,
elektroinštalácie).
Výrobnú dokumentáciu vyhradených technických zariadení.

V projektovej fáze vypracovávame projekty pre stavebné povolenie, ako aj realizačné projekty pre všetky profesie potrebné v tepelnej energetike v zmysle platnej legislatívy a technických noriem v mieste realizácie, vrátane investorskej činnosti. V prvej fáze projektu návrhy technického riešenia prejednávame s budúcim prevádzkovateľom a snažíme sa rešpektovať jeho požiadavky pri výbere hlavných technologických zariadení, technické, kvalitatívne a výkonové požiadavky zákazníka. Pri výbere hlavných technológií navrhujeme využitie špičkových produktov so zameraním na úspory paliva, energií a ekologizácie prostredia.

V konštrukčnej príprave spracovávame konštrukčnú, montážnu a výrobnú dokumentáciu v rozsahu potrebnom pre kvalifikované zvládnutie každého obchodného prípadu.

Pre každý obchodný prípad je vypracovaný technologický postup montáže s predpismi pre dodržiavanie smerníc spoločnosti, smerníc BPP a PO. Súčasťou každého projektu montáže je technologický postup zvárania a tepelného spracovania.

V projektových riešeniach navrhujeme moderné, efektívne technológie s cieľom navrhnúť, zrealizovať a odovzdať prevádzkovateľovi spoľahlivé ekonomické dielo s krátkou dobou návratnosti. Podľa prevádzkových možností presadzujeme kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, inštalácie výmenníkov -termokondenzátorov, hydraulické vyregulovania systémov, výmeny horákov za nízkoemisné, inštaláciu frekvenčných meničov pre úsporu elektrickej energie.