Revízne a skúšobné činnosti
Revízie, skúšky tesností a tlakové skúšky vyhradených tlakových zariadení bez obmedzenia parametrov
Revízie vyhradených plynových zariadení a elektrických zariadení