Uvádzanie do prevádzky

  • Uvádzanie nových kotlov a kotolní do prevádzky, kotlov po úpravách a rekonštrukciách
  • Spracovanie technickej dokumentácie kotolní a pasportov kotlov a tlakových nádob
  • Teoretické a praktické zaškolenie obsluhy
  • Protokolárne odovzdanie kompletného diela prevádzkovateľovi